This snapshot, taken on
02/05/2013
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Yn yr adran hon...

Beth sy'n newdd?

Anfon eich Ffurflen Flynyddol/cyfrifon

Gallwch ddefnyddio ein gwasanaeth ar-lein i gwblhau eich Ffurflen Flynyddol a/neu anfon Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr (TAR) a chyfrifon.

Rhaid i chi gael cyfrinair unigryw yr elusen i ddefnyddio'r gwasanaeth ar-lein. Os nad yw'r cyfrinair gennych neu os oes angen un newydd arnoch, gallwch archebu cyfrinair arall.

Byddwn yn anfon y cyfrinair newydd atoch:

  • drwy'r e-bost os oes cyfeiriad e-bost gennym y gall y Comisiwn ei ddefnyddio ar gyfer yr elusen
  • drwy'r post (i gyfeiriad cyswllt yr elusen) os nad oes un gennym - caniatewch hyd at saith diwrnod i'w anfon

Fodd bynnag, dylech fod yn ymwybodol o'r canlynol:

  • mae archebu cyfrinair newydd yn golygu nad oes modd defnyddio unrhyw gyfrinair blaenorol a anfonwyd i'r elusen
  • gall cyfrineiriau gael eu harchebu drwy ein gwefan yn unig, felly peidiwch â ffonio neu ysgrifennu yn gofyn i ni anfon un atoch

Os yw'r manylion cyswllt neu e-bost sydd gennym ar gyfer eich elusen yn anghywir - ac ni allwch gyrchu ein gwasanaethau ar-lein am unrhyw reswm - dylech gysylltu â ni i'w diweddaru.

Fel rheol bydd unrhyw newidiadau sy'n cael eu gwneud i'r manylion yn cael eu cynnwys ar gofnod Cofrestr yr elusen dros nos.

Pan fyddwch yn cwblhau eich ffurflen flynyddol ar-lein gallwch hefyd anfon eich TAR a chyfrifon mewn fformat PDF. Os na allwch wneud hyn am unrhyw reswm gallwch eu dychwelyd ar wahân drwy'r post at:

Comisiwn Elusennau
Blwch SP 1329
Lerpwl
L69 3DY

Gallwch anfon y dogfennau canlynol atom heb eu llofnodi ar yr amod bod yr ymddiriedolwyr yn cadw'r dogfennau gwreiddiol wedi'u llofnodi:

  • TAR
  • cyfrifon
  • adroddiad yr archwiliwr annibynnol neu'r archwiliwr ariannol

Gweler hefyd:

© 2012 Hawlfraint y Goron          Hysbysiad Hawlfraint | Ymwadiad a Datganiad Preifatrwydd | Cwis