This snapshot, taken on
02/05/2013
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Incwm blynyddol dros £1 miliwn

Incwm dros £1,000,000

Rhaid i elusennau gydag incwm blynyddol dros £1 miliwn anfon y canlynol atom:

Ffurflen Flynyddol
  • Rhan A - Gwybodaeth am yr elusen
  • Rhan B - Gwybodaeth ariannol
  • Rhan C - Ffurflen gwybodaeth gryno
  • Adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr (TAR) a chyfrifon

Mewngofnodi i gwblhau eich Ffurflen Flynyddol a/neu gyflwyno eich TAR a chyfrifon.

Nodiadau

Rhan A - Gwybodaeth am yr elusen

Mae'r wybodaeth hon yn ffurfio rhan o gofnod yr elusen ar y Gofrestr, ac mae'n cynnwys meysydd allweddol megis manylion cyswllt a manylion ymddiriedolwyr yn ogystal ag incwm a gwariant.

Rhan B - Gwybodaeth ariannol

Mae'n cynnwys gwybodaeth ariannol fanwl am eich elusen. Bydd angen fersiwn terfynol o'r cyfrifon cyhoeddedig arnoch a dylai'r adran gael ei chwblhau gan rywun sy'n gyfarwydd â nhw. Mae'r wybodaeth sy'n cael ei rhoi yn cael ei dangos ar gofnod yr elusen ar y Gofrestr ar ffurf graff i ddangos incwm, gwariant ac asedau'r elusen.

Rhan C - Ffurflen gwybodaeth gryno (SIR)

Mae'r SIR yn rhoi crynodeb hylaw o nodau, gweithgareddau a chyraeddiadau allweddol eich elusen. Mae'n cael ei ddangos ar gofnod Cofrestr yr elusen ar y we i helpu'r cyhoedd i ddeall beth mae'ch elusen yn ei wneud a sut y mae wedi perfformio. Mae'n rhaid i chi anfon Rhannau A a B y Ffurflen Flynyddol cyn bod Rhan C ar gael ar-lein.

Adrodd am ddigwyddiadau difrifol

Wrth gwblhau'r ffurflen, rhaid i ymddiriedolwyr gadarnhau nad oes unrhyw ddigwyddiadau difrifol neu faterion eraill y dylent adrodd amdanynt ac ni chawsant eu dwyn at ein sylw eisoes. Mae ein canllawiau ar Adrodd am ddigwyddiadau difrifol yn rhoi mwy o wybodaeth.

Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr (TAR) a chyfrifon

Pan fyddwch yn anfon y ffurflen ar-lein, gallwch atodi'r TAR a chyfrifon. Gellir eu cyfuno'n un ddogfen neu eu hanfon fel dogfennau ar wahân, ond rhaid iddynt fod mewn fformat PDF. Mae ein canllaw ar baratoi Adroddiadau Blynyddol yr Ymddiriedolwyr a chyfrifon yn rhoi mwy o wybodaeth.

© 2012 Hawlfraint y Goron          Hysbysiad Hawlfraint | Ymwadiad a Datganiad Preifatrwydd | Cwis