This snapshot, taken on
02/05/2013
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Incwm dros £10,000 ond llai na £25,000

Incwm £10,001 i £25,000

Rhaid i elusennau yn yr ystod incwm hon anfon y canlynol atom:

Ffurflen Flynyddol
  • Rhan A - Gwybodaeth am yr elusen
Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr (TAR) a chyfrifon
  • Os yw'r cyfnod ariannol rydych yn adrodd arno yn dod i ben cyn 1 Ebrill 2009, dylech anfon eich TAR a chyfrifon atom hefyd. Nid oes rhaid i elusennau yn yr ystod incwm hon anfon TAR a chyfrifon atom mwyach ar gyfer blynyddoedd ariannol yn dod i ben ar neu ar ôl 1 Ebrill 2009.

Mewngofnodi i gwblhau eich Ffurflen Flynyddol a/neu gyflwyno eich TAR a chyfrifon.

Nodiadau

Rhan A - Gwybodaeth am yr elusen

Mae'r wybodaeth hon yn ffurfio rhan o gofnod yr elusen ar y Gofrestr, ac mae'n cynnwys meysydd allweddol megis manylion cyswllt a manylion ymddiriedolwyr yn ogystal ag incwm a gwariant.

Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr a chyfrifon

Rhaid i elusennau yn yr ystod incwm hon baratoi Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr (TAR) a chyfrifon. Fodd bynnag, dylent anfon TAR a chyfrifon DIM OND ar gyfer cyfnodau ariannol a ddaeth i ben cyn 1 Ebrill 2009. Ar gyfer cyfnodau ariannol a ddaeth i ben ar neu ar ôl y dyddiad hwn, rhaid iddynt eu paratoi bob blwyddyn a sicrhau bod copïau ar gael i'r cyhoedd, ond nid oes rhaid iddynt eu hanfon atom mwyach.

Pan fyddwch yn anfon y ffurflen ar-lein, gallwch atodi'r TAR a chyfrifon os gofynnir amdanynt. Gellir eu cyfuno'n un ddogfen neu gallant fod yn ddogfennau ar wahân, ond rhaid iddynt fod mewn fformat PDF. Mae ein canllaw ar baratoi Adroddiadau Blynyddol yr Ymddiriedolwyr a cyfrifon yn rhoi mwy o wybodaeth.

© 2012 Hawlfraint y Goron          Hysbysiad Hawlfraint | Ymwadiad a Datganiad Preifatrwydd | Cwis