This snapshot, taken on
02/05/2013
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Pa wybodaeth fydd rhaid i ymddiriedolwyr ei hanfon atom eleni?

Pa ddogfennau fydd rhaid i mi eu hanfon?

Mae hynny'n dibynnu ar incwm eich elusen ym mhob cyfnod ariannol. Gallwch wirio'r gofynion penodol ar gyfer eich elusen drwy ddewis yr opsiwn sy'n disgrifio ei hincwm blynyddol:


Pam y mae angen i mi gwblhau Ffurflen Flynyddol neu Ddiweddariad Blynyddol?

Os yw incwm elusen yn fwy na £10,000, mae'n ofyniad cyfreithiol i ymddiriedolwyr anfon Ffurflen Flynyddol atom bob blwyddyn. Ar gyfer cyfnodau ariannol yn diweddu yn 2009, gelwir y ffurflen yn Ffurflen Flynyddol 2009 (AR 2009); ar gyfer 2008, fe'i gelwir yn Ffurflen Flynyddol 2008 (AR 2008) ac ati.

Os yw'r incwm yn £10,000 neu lai, mae dyletswydd gyfreithiol ar yr ymddiriedolwyr i roi gwybod i ni am newidiadau i fanylion yr elusen gan gynnwys incwm a gwariant bob blwyddyn. Y ffordd fwyaf cyfleus i wneud hyn yw trwy gwblhau Diweddariad Blynyddol, sydd yr un fath â Rhan A y Ffurflen Flynyddol.

Incwm eich elusen sy'n pennu sawl rhan o'r Ffurflen Flynyddol neu'r Diweddariad Blynyddol y mae angen i chi ei chwblhau.

Oes angen i mi anfon fy nghyfrifon?

Rhaid i bob elusen baratoi Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr (TAR) a chyfrifon a sicrhau eu bod ar gael ar gais. Incwm yr elusen sy'n pennu a oes rhaid i chi eu hanfon i'r Comisiwn neu beidio.

Sut dylwn i anfon fy nogfennau?

Y ffordd hawsaf, gyflymaf a mwyaf diogel yw anfon yr wybodaeth hon ar-lein. Mae'r rhan fwyaf o elusennau yn defnyddio'r dull hwn erbyn hyn.

Mewngofnodi i gwblhau eich Ffurflen Flynyddol a/neu gyflwyno eich TAR a chyfrifon.

 

Beth fydd y Comisiwn Elusennau yn ei wneud gyda'r wybodaeth hon?

Bydd llawer o'r wybodaeth a rowch yn cael ei chofnodi neu ei harddangos ar ein Cofrestru Elusennau gyhoeddus.

Fel rheol bydd cyfrifon elusennau ar gael i'r cyhoedd eu gweld a defnyddir gwybodaeth o'r Ffurflen Flynyddol i ddiweddaru cofnod yr elusen ar y Gofrestr. Byddwn yn egluro ar y ffurflen pa wybodaeth y gellid ei defnyddio i'w harddangos yn gyhoeddus. Nid yw manylion cyfrif banc, cyfeiriadau a rhifau ffôn ymddiriedolwyr, neu ddyddiadau geni ar gael i'r cyhoedd eu gweld.

© 2012 Hawlfraint y Goron          Hysbysiad Hawlfraint | Ymwadiad a Datganiad Preifatrwydd | Cwis