This snapshot, taken on
02/05/2013
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Yn yr adran hon...

Beth sy'n newdd?

"Mae canllawiau diwygiedig y Comisiwn, Elusennau a Materion Buddsoddi yn adnodd defnyddiol i ymddiriedolwyr. Mae'n diweddaru'r canllawiau er mwyn adlewyrchu'r newidiadau mewn dulliau buddsoddi, cynhyrchion a marchnadoedd, mae'n esbonio'r gyfraith ac yn egluro mai cyfrifoldeb yr ymddiriedolwyr yw gwneud y penderfyniadau iawn i'w helusen a'u buddiolwyr nhw". Kate Rogers, Cadeirydd Grwp Buddsoddwyr Elusennau

Gofynion a chanllawiau elusennau

Mae'r adran hon yn dwyn ynghyd ein holl ganllawiau cyhoeddedig, adroddiadau, taflenni ffeithiau ac adnoddau eraill.

  • Dechrau elusen - beth y mae angen i chi wybod os ydych yn ystyried ffurfio elusen
  • Ein hymchwil - rydym yn llywio'r egwyddorion a ddilynwn fel rheolydd drwy ein rhaglen ymchwil
  • Hanfodion elusennau - eich dyletswyddau fel ymddiriedolwr elusen a sut i redeg eich elusen yn effeithiol
  • Cyfrifon ac adroddiadau elusennau - beth y mae angen i chi anfon atom bob blwyddyn, pa mor fanwl y mae angen i gyfrifon ac adroddiad eich elusen fod a pham eu bod yn hanfodol
  • Llywodraethu elusennau - egwyddorion llywodraethu da, a hefyd canllawiau manwl ar reoli adnoddau eich elusen, rheoli risg a chyfrifoldeb amgylcheddol
  • Gweithgareddau elusennau - sut i barhau'n annibynnol ac er budd cyhoeddus, a sut y gallwch gael y budd mwyaf i'ch buddiolwyr drwy gydweithio ag elusennau eraill
  • Canllawiau arbenigol - gwybodaeth ac adnoddau wedi'u teilwra ar gyfer meintiau a mathau gwahanol o elusennau, a hefyd adnoddau i gynghorwyr elusennau, awdurdodau lleol a chynulleidfaoedd eraill

Dolenni cyflym

Os ydych yn gwybod teitl y canllaw rydych yn chwilio amdano gallwch weld rhestr lawn o'n canllawiau

Cwestiynau cyffredin

  Brig y dudalen

© 2012 Hawlfraint y Goron          Hysbysiad Hawlfraint | Ymwadiad a Datganiad Preifatrwydd | Cwcis