This snapshot, taken on
02/05/2013
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Yn yr adran hon...

Beth sy'n newdd?

Rheoli risg

Mae ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr elusennau yn delio â risg fel rhan bob dydd o waith unrhyw elusen - gall fod mor syml â chynllunio wrth gefn sylfaenol ar gyfer digwyddiad codi arian fel garddwest.

Fodd bynnag, mae'r gofyniad i gynnwys datganiad rheoli risg mewn Adroddiadau Blynyddol Ymddiriedolwyr yn golygu bod rhaid i elusennau ystyried risg a rheoli risg mewn ffordd fwy strwythuredig os ydynt am gynnwys datganiad cadarnhaol yn eu Hadroddiad Blynyddol. Waeth beth fo maint yr elusen, dylai fabwysiadu dull systematig o ystyried a rheoli risg.

Agwedd arbennig o bwysig ar ystyried risg yw diogelu'r elusen a'i buddiolwyr rhag niwed. Fel y bobl sy'n rhedeg elusen, mae ymddiriedolwyr hefyd yn gyfrifol am:

  • eu hymddygiad eu hunain
  • ymddygiad pobl eraill y maent wedi'u hawdurdodi neu eu dilysu
  • ymddygiad sydd, er nad yw wedi'i awdurdodi na'i dilysu yn digwydd wrth drafod busnes a lle mae cysylltiad agos rhwng yr ymddygiad a'r hyn y cafodd y drwgweithredwr ei gyflogi i'w wneud (gelwir hyn yn atebolrwydd dros arall).

Mae'r adran hon yn cynnwys ein canllawiau ar reoli risgiau posibl i elusen a sut y gall elusennau ddiogelu eu hunain a buddiolwyr hyglwyf rhag niwed. Mae hefyd yn esbonio atebolrwydd dros arall.

  • Elusennau a Rheoli Risg - ein canllaw i ymddiriedolwyr a staff ar y mathau o risg y mae elusennau'n eu hwynebu a sut y gallant weithredu fframwaith ymarferol ar gyfer adnabod, rheoli ac adrodd am risg.
  • Pecyn Cymorth Cydymffurfio: Diogelu elusennau rhag niwed - mae'n rhoi'r wybodaeth a'r adnoddau sydd eu hangen ar ymddiriedolwyr i reoli risgiau a diogelu eu helusen rhag niwed a rhag cael ei chamddefnyddio.
  • Diogelu plant - yr hyn y dylai ymddiriedolwyr ei wneud i sicrhau bod plant sy'n cael budd o'r elusen (neu sy'n gweithio gyda'r elusen) heb gael eu niweidio mewn unrhyw ffordd drwy gael cysylltiad â'r elusen.
  • Gwiriadau'r Swyddfa Cofnodion Troseddol - mae'n esbonio pa elusennau ddylai cynnal gwiriadau CRB ar ddarpar ymddiriedolwyr a pha fathau o wiriadau sy'n briodol.
  • Atebolrwydd dros ymddiriedolwyr - mae'n esbonio ym mha amgylchiadau y gall y gyfraith wneud ymddiriedolwyr yn atebol am gamymddygiad y rhai y maent yn eu rheoli hyd yn oed os nad yw wedi'i briodoli'n bennaf i'r elusen neu ei hymddiriedolwyr.

© 2012 Hawlfraint y Goron          Hysbysiad Hawlfraint | Ymwadiad a Datganiad Preifatrwydd | Cwis