This snapshot, taken on
02/05/2013
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Hanfodion elusennau

Nid yw bod yn elusen yr un fath รข bod yn sefydliad sy'n gwneud 'pethau da'. Mae natur eang ei gorwelion, gynhwysol gan elusen: nid yw'n gul ei gorwelion, ac er budd preifat. Dim ond sefydliadau gyda nodau ('dibenion') sy'n elusennol er budd cyhoeddus sy'n cael y teitl elusen.

Felly mae bod yn elusen yn gymysgedd o'r hyn ydych chi, beth rydych yn ei wneud a sut rydych chi'n gwneud hynny. Mae'r adran hon yn amlinellu hanfodion yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn elusen effeithiol sy'n cael ei rhedeg yn dda heddiw.

Yr ymddiriedolwr hanfodol

Yr ymddiriedolwyr sy'n gyfrifol am weinyddu elusen, ei heiddo, ei chyllid a chyflogi staff neu wirfoddolwyr. Mae'r adran hon yn amlinellu ein canllawiau i'ch helpu i gynllunio dyfodol strategol eich elusen a'i gwaith, ac ar yr un pryd sicrhau ei bod yn parhau i fod yn atebol i'w buddiolwyr, i'r Comisiwn Elusennau ac i'r cyhoedd yn gyffredinol.

Nodweddion elusen effeithiol

Mae elusennau'n gweithredu am nifer o ddibenion gwahanol ond yr un yw eu nod sef gwneud y gorau dros eu buddiolwyr. Mae'r canllaw hwn yn pennu chwe 'nodwedd' arfer da allweddol a fydd yn helpu ymddiriedolwyr i wella effeithiolrwydd eu helusen, a chynnal yr egwyddorion y mae ein fframwaith rheoleiddio yn bodoli i'w cefnogi.

Rheoli asedau ac adnoddau elusennau

Mae'r trosolwg hwn yn nodi'r pwyntiau allweddol i'w hystyried wrth reoli cyllid, eiddo ac adnoddau eraill eich elusen. Gallwch ei ddefnyddio i adolygu eich prosesau presennol neu fel man cychwyn os ydych yn ystyried ehangu i feysydd newydd megis bod yn berchen ar eiddo neu fasnachu.

Dibenion elusennol a Budd Cyhoeddus

Er bod y sector elusennol yn enfawr ac yn amrywiol iawn, rhaid i nod pob elusen, beth bynnag fo'i maint, fod er budd y cyhoedd. Felly, mae budd cyhoeddus yn ganolog i waith pob elusen. Mae'r adran hon yn esbonio pam y mae rhai dibenion yn elusennol, beth mae budd cyhoeddus yn ei olygu yn ymarferol a sut y gall ymddiriedolwyr adrodd amdano.

© 2012 Hawlfraint y Goron          Hysbysiad Hawlfraint | Ymwadiad a Datganiad Preifatrwydd | Cwis