This snapshot, taken on
02/05/2013
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Cyhoeddiadau - Cysylltiadau Cyflym

Cynnwys

Mae angen Adobe Reader® i weld neu argraffu dogfennau PDF. I gael gwybodaeth ar sut i lwytho i lawr Adobe Reader®, gweler 'Cymorth gyda ffeiliau PDF'.

Canllawiau
Dyddiad
HTML
PDF

CC3 - Yr Ymddiriedolwr Hanfodol: yr hyn y mae angen i chi wybod

Gweler hefyd ein canllaw hawdd ei ddarllen Bod yn ymddiriedolwr - mae'r canllaw hwn yn nodi'r prif bethau y mae angen i chi eu gwybod am swydd ymddiriedolwr (PDF yn unig)

Mawrth 2012Mawrth 2010
CC3a - Yr Ymddiriedolwr Hanfodol: Cyflwyniad
Ionawr 2007
CC7 - Taliadau Ex Gratia gan Elusennau
Rhagfyr 2001
CC8 - Rheolaethau Ariannol Mewnol ar gyfer Elusennau
Gorffennaf 2012
CC8 - Rhestr hunanwirio ar gyfer elusennau
Gorffennaf 2012
CC9 - Dweud eich Dweud - Ymgyrchu a Gweithgareddau Gwleidyddol gan Elusennau

Gweler hefyd ein diweddariad ar Elusennau ac Etholiadau

Gweler hefyd ein diweddariad ar Elusennau a Chyfraniadau Gwleidyddol

Mawrth 2008
CC10 - Nodweddion Elusen Effeithiol
Gorffennaf 2008
CC11 - Treuliau a thaliadau ymddiriedolwyr
Mawrth 2012
CC12 - Rheoli Trafferthion Ariannol a Methdaliad mewn Elusennau
Mehefin 2010
CC13 - Gwasanaeth Dal Tir y Ceidwad Swyddogol i Elusennau
Medi 2004

CC14 - Buddsoddi Cronfeydd Elusennol: Egwyddorion Sylfaenol

Gweler hefyd y canllaw manwl ar fuddsoddiadau

Hedref 2011
CC15b - Cyfrifon ac Adroddiadau Elusennau: Yr hanfodion
Ionawr 2013
CC16 - Pecyn Cyfrifon Derbyniadau a Thaliadau (yn seiliedig ar SORP 2005)
Ebrill 2009
CC17 - Pecyn Cyfrifon Croniadau (yn seiliedig ar SORP 2005)
Ebrill 2009
CC18 - Defnyddio Neuaddau Eglwysi ar gyfer Neuadd Bentref a Dibenion Elusennol Eraill
Gorffennaf 2001
CC19 - Elusennau a chronfeydd wrth gefn
Mehefin 2010
CC20 - Elusennau a Chodi Arian
Mai 2011
CC21 - Cofrestru fel Elusen
Gorffenhaf 2011
CC22 - Dewis a Pharatoi Dogfen Lywodraethol
Ebrill 2008
CC23 - Elusennau sydd wedi'u Hesgusodi
Ebrill 2008
CC24 - Cynnwys Defnyddwyr: Buddiolwyr sy'n dod yn ymddiriedolwyr
Mawrth 2012
CC25 - Rheoli asedau ac adnoddau elusennau: trosolwg i ymddiriedolwyr
Mawrth 2011
CC26 - Elusennau a Rheoli Risg: Canllaw i ymddiriedolwyr
Mehefin 2010
CC28 - Gwerthiannau, prydlesi, trosglwyddiadau neu forgeisiau: Yr hyn y mae angen i ymddiriedolwyr wybod am waredu tir elusennau
Mawrth 2012

CC30 - Cael hyd i ymddiriedolwyr newydd - Yr hyn y mae angen i elusennau wybod

Rydym yn diwygio rhan Dd y canllaw hwn i adlewyrchu rhannau o'r Cynllun Fetio a Gwahardd a gyflwynwyd yn ddiweddar. Fe welwch ganllawiau ar y Cynllun yn www.isa-gov.org.uk/PDF/VBS_Guidance.Pdf

Hydref 2007
CC31 - Archwiliad Annibynnol o Gyfrifon Elusennau: Canllaw Ymddiriedolwyr
Mawrth 2012
CC32 - Archwiliad Annibynnol o Gyfrifon Elusennau: Canllaw Archwilwyr
Mawrth 2012
CC33 - Prynu Tir
Ebrill 2001

CC34 - Cydweithio a Chyfuniadau

Hefyd, gweler Adnoddau Cydweithio a Chyfuniadau

Tachwedd 2009
CC35 - Ymddiriedolwyr, masnachu a threth
Ebrill 2007
CC36 - Newid Dogfen Lywodraethol eich Elusen
Gorffennaf
 2011
CC37 - Elusennau a Darparu Gwasanaeth Cyhoeddus - Cyflwyniad a Throsolwg
Mawrth 2012
CC39 - Pecyn Cyfrifon Croniadau
Mawrth 2010
CC40 - Apêl Adeg Trychineb
Awst 2012
CC42 - Penodi Enwebedigion a Gwarcheidwaid: Canllawiau o dan adran 19(4) Deddf Ymddiriedolwyr 2000
Chwefror 2001
CC43 - Ymgorffori Ymddiriedolwyr Elusennau
Mawrth 2012
CC46 - Ymchwiliadau Statudol i Elusennau: Canllawiau i elusennau a'u cynghorwyr
Ionawr 2012
CC47 - Cwynion am Elusennau
Tachwedd 2012
CC48 - Elusennau a Chyfarfodydd
Mawrth 2012
CC49 - Elusennau ac Yswiriant
Mai 2011 
Cyfrifon ac Adroddiadau Elusennau: Datganiad o Arferion Cymeradwy (SORP 2005)
Mawrth 2005
Alcohol: gwerthu neu ddarparu diodydd mewn digwyddiadau
Ionawr 2013

Fframwaith Risg - Ein hymagwedd reoleiddio tuag at ddiogelu budd y cyhoedd mewn elusennau - sut rydym yn asesu a rheoli risgiau

   
Adrodd am Ddigwyddiadau Difrifol - Canllaw diwygiedig i ymddiriedolwyr ar adrodd am ddigwyddiadau difrifol. Mae'n egluro ymagwedd y Comisiwn Elusennau at faterion o bryder difrifol, gan roi manylion am yr hyn sy'n cael ei ystyried yn ddifrifol neu'n arwyddocaol, y camau y dylai ymddiriedolwyr eu cymryd a sut y gallem ymateb
Mehefin 2010

Saesneg

Cymraeg

Brig y dudalen

Adroddiadau ymchwil

Dyddiad
HTML
PDF
RS1 - Recriwtio, Dewis a Sefydlu Ymddiriedolwyr
Mawrth 2002
RS1 - Recriwtio, Dewis a Sefydlu Ymddiriedolwyr - Atodiadau
Mawrth 2002
RS2 - Elusennau a Phartneriaid Masnachol
Gorffennaf 2002
RS2 - Elusennau a Phartneriaid Masnachol - Atodiad A, B ac C
Gorffennaf 2002
RS3 - Cronfeydd Wrth Gefn Elusennau
Mawrth 2003
 RS3 - Cronfeydd Wrth Gefn Elusennau - Atodiad A, B, C ac Ch
Mawrth 2003
RS3a - Cronfeydd Wrth Gefn Elusennau: Casgliadau Allweddol
Mawrth 2003

RS4 - Cydweithio a Chyfuniadau

Hefyd, gweler Adnoddau Cydweithio a Chyfuniadau

Ebrill 2003
RS4 - Cydweithio a Chyfuniadau: Atodiad A, B, C ac Ch
Ebrill 2003
RS4a - Cydweithio a Chyfuniadau: Crynodeb
Mawrth 2003
RS5 - Elusennau Bach a Chronfeydd Wrth Gefn
Mehefin 2003
RS6 - Cerrig Milltir: Rheoli digwyddiadau allweddol ym mywyd elusen
Rhagfyr 2003
RS6 - Cerrig Milltir: Rheoli digwyddiadau allweddol ym mywyd elusen: Atodiad A, B, C, Ch a D
Rhagfyr 2003
RS6a - Cerrig Milltir: Crynodeb
Rhagfyr 2003
RS7 - Elusennau Aelodaeth
Mawrth 2004
RS7 - Elusennau Aelodaeth: Atodiad A, B, C ac Ch
Mawrth 2004
RS7a - Elusennau Aelodaeth: Crynodeb
Mawrth 2004
RS8 - Tryloywder ac Atebolrwydd
Mehefin 2004
RS8 - Tryloywder ac Atebolrwydd: Atodiad A, B, C ac Ch
Mehefin 2004
RS9 - Neuaddau Pentref a Chanolfannau Cymunedol
Rhagfyr 2004
RS9 - Neuaddau Pentref a Chanolfannau Cymunedol: Atodiad A, B, C ac Ch
Rhagfyr 2004
 
RS9a - Neuaddau Pentref a Chanolfannau Cymunedol: Crynodeb
Rhagfyr 2004
RS10 - Rhwydd hynt trwy ddechrau da: Recriwtio a Sefydlu Ymddiriedolwyr
Gorffennaf 2005
RS10 - Rhwydd hynt trwy ddechrau da: Recriwtio a Sefydlu Ymddiriedolwyr - Atodiad A, B, C, Ch a D
Gorffennaf 2005
RS11 - Lle i Gwyno? Sut mae elusennau yn rheoli cwynion am eu gwasanaethau
Mai 2006
RS11 - Lle i Gwyno? Sut mae elusennau yn rheoli cwynion am eu gwasanaethau Atodiad A - D
Mai 2006
 
RS12 - Adolygu ac Adfywio
Hydref 2006
RS13 - Datgelu'r Cyfan
Tachwedd 2006
RS14 - Yn yn geiriau eu hunain
Rhagfyr 2006
RS14 - Yn eu geiriau eu hunain: Atodiad A - D
Rhagfyr 2006
 
RS15 - Darparu gwasanaeth: y dyfodol i elusennau sy'n darparu gwasanaethau cyhoeddus
Chwefror 2007
 
RS16 - Elusennau sy'n gweithio ym maes hawliau dynol
Rhagfyr 2007
RS17 - Mynd yn Wyrdd: Elusennau a Chyfrifoldeb Amgylcheddol
Rhagfyr 2008
RS18 - Dal y Fantol: Golwg newydd ar y berthynas rhwng elusennau a buddiolwyr
Chwefror 2009
 
RS18 MORI - Dal y Fantol: Adroddiad technegol - Adroddiad a gynhyrchwyd gan Ipsos MORI sy'n cynnwys y dull arolwg manwl a thablau data ar gyfer y tri arolwg a gynhaliwyd gan Ipsos MORI ar ran y Comisiwn Elusennau ar gyfer ei adroddiad ymchwil o'r un enw.
Chwefror 2009
   
RS19 - Sylfeini Cadarn: Braslun o sut y mae ymddiriedolaethau a sefydliadau yn ymateb i'r dirywiad economaidd yn 2009
Awst 2009
RS20 - Braslun o elusennau yng Nghymru
Ionawr 2009
RS21 - Adroddiadau a Chyfrifon Elusennau - pwyso a mesur a diwygio yn y dyfodol
Rhagfyr 2009
 
RS22 - Ymwybyddiaeth, dealltwriaeth ac agweddau elusennau tuag at y gofynion budd cyhoeddus
Rhagfyr 2009
 
RS23 - Chwa o Awyr Iach: pobl ifanc fel ymddiriedolwyr elusen
Medi 2010
RS24 - Cryfder mewn Nifer - Profiad elusennau bach o gydweithio
Tachwedd 2010
RS25 - Elusennau yn adrodd ar fudd cyhoeddus
Mehefin 2011
   
RS26 - Consortia ar gyfer darparu gwasanaethau cyhoeddus: materion i elusennau bach a chanolig
Gorffennaf
2011
 
RS27 - Effaith gofyniad budd cyhoeddus Deddf Elusennau 2006: canfyddiadau, gwybodaeth a phrofiad
Mehefin
2012
 
 
RS28 - Ffydd a hyder y cyhoedd mewn elusennau
Gorffennaf
2012
 
 

Brig y dudalen

Pynciau'r Adolygiad o'r Gofrestr
Dyddiad
PDF
Sylwch nid yw fersiynau HTML o Adroddiadau Ymchwil yn cynnwys delweddau, fel graffiau a siartiau. Os hoffech weld adroddiad sy'n cynnwys delweddau, dewiswch y fersiwn PDF.
RR1 - Yr Adolygiad o'r Gofrestr Elusennau
Hydref 2001
RR1a - Cydnabod Dibenion Elusennol Newydd
Hydref 2001
RR2 - Hybu Adfywiad Trefol a Gwledig
Mawrth 1999
RR3 - Elusennau sy'n Rhoi Cymorth i'r Di-waith
Mawrth 1999
RR4 - Deddf Elusennau Adloniadol 1958
Awst 2000
RR5 - Hybu Adeiladu Gallu'r Gymuned
Tachwedd 2000
RR6 - Cynnal Cofrestr Gywir
Rhagfyr 2012
RR7 - Annibyniaeth Elusennau o'r Wladwriaeth
Chwefror 2001
RR9 - Cadwraeth a Gwarchod
Chwefror 2001
RR10 - Amgueddfeydd ac Orielau Celf
Awst 2002
RR11 - Statws Elusennol a Chwaraeon
Ebrill 2003
RR12 - Hybu Hawliau Dynol
Ionawr 2005
RR13 Hybu'r Sector Gwirfoddol er Budd y Cyhoedd
Medi 2004
RR14 Hybu Effeithlonrwydd ac Effeithiolrwydd Elusennau a'r Defnydd Effeithiol o Adnoddau Elusennol er Budd y Cyhoedd
Medi 2004

  

Diogelu elusennau rhag niwed
Dyddiad
HTML
PDF
Pecyn cymorth ar-lein sy'n ceisio rhoi'r wybodaeth a'r adnoddau sydd eu hangen ar ymddiriedolwyr i reoli risgiau a diogelu eu helusen rhag niwed a rhag cael ei chamddefnyddio.

  

Canllawiau gweithredol
Dyddiad
HTML
PDF
Canllawiau ar ddefnyddio'r Fframwaith Risg - canllawiau i weithwyr achos y Comisiwn Elusennau ar sut i ddefnyddio'r Fframwaith Risg wrth ddelio ag elusennau unigol
Ein canllawiau mewnol wedi'u hysgrifennu i helpu ein staff i gyflawni eu gwaith mewn ffordd deg a chyson.

Brig y dudalen

© 2012 Hawlfraint y Goron          Hysbysiad Hawlfraint | Ymwadiad a Datganiad Preifatrwydd | Cwis