This snapshot, taken on
02/05/2013
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Paratoi cyfrifon eich elusen

Bydd ffydd a hyder y cyhoedd mewn elusennau yn cael eu cynnal gan y ffaith bod elusennau yn dryloyw ac yn atebol. Mae'n rhaid i bob elusen, yn ôl y gyfraith, gadw cofnodion cyfrifyddu a pharatoi adroddiadau ar eu cyfrifon sydd ar gael i'r cyhoedd.

Fodd bynnag, mae'r ffordd y mae'n rhaid i bob elusen gynnal, paratoi ac adrodd ar ei chyfrifon yn dibynnu ar ei hincwm a gwariant, asedau gros a chyfansoddiad.

Mae'r adran hon yn esbonio'r tri dull cyfrifyddu gwahanol:

Hefyd gallwch weld ein cyfrifon enghreifftiol ar gyfer cyfrifon derbyniadau a thaliadau a chyfrifon croniadau i elusennau sydd heb fod yn gwmnïau ac elusennau sy'n gwmnïau:

Mae'n rhaid i elusennau baratoi eu cyfrifon er mwyn cydymffurfio â'r Datganiad o Arferion Cymeradwy (SORP) Cyfrifon ac Adroddiadau Elusennau (SORP). Mae'r Comisiwn Elusennau yn cydweithio â phwyllgor cynrychioliadol o'r sector er mwyn adolygu'r SORP yn barhaus a'i ddiweddaru pan fo'n briodol. Mae'r adran hon hefyd yn cynnwys manylion am y pwyllgor a'i waith.

Er mwyn paratoi cyfrifon elusen yn briodol mae'n rhaid i ymddiriedolwyr gadw cofnodion cyfrifyddu digonol i ddangos ac esbonio holl drafodion yr elusen. Mae hon yn ddyletswydd gyfreithiol o dan Ddeddf Elusennau 2011. Os yw'r elusen yn paratoi cyfrifon croniadau, naill ai oherwydd bod ganddi incwm dros £250,000 am y flwyddyn neu am unrhyw reswm arall, cyfrifoldeb yr ymddiriedolwyr yw paratoi cyfrifon sy'n rhoi darlun gwir a theg.

  • Cadw Cofnodion Cyfrifyddu - mae'n esbonio pa gofnodion y dylid eu cadw ac am ba gyfnod (gyda chaniatâd caredig Buzzacotts).

Yn ogystal â chyfrifon, mae'n rhaid i bob elusen gofrestredig baratoi Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr ac mae'n rhaid i elusennau sydd ag incwm gros dros £25,000 ei anfon atom. Mae ein canllaw Pa wybodaeth y mae'n rhaid i ymddiriedolwyr ei hanfon atom eleni? yn esbonio'r gofynion adrodd ar gyfer elusennau sydd mewn bandiau incwm gwahanol.

Weithiau gall fod rhaid i elusennau ffeilio treth gorfforaeth neu ffurflenni treth eraill. Mae ein canllaw Elusennau a Ffurflenni Treth Gorfforaeth yn esbonio pryd y gallai hyn fod yn angenrheidiol ac mae'n cysylltu â chanllawiau allanol defnyddiol.

Brig y dudalen

© 2012 Hawlfraint y Goron          Hysbysiad Hawlfraint | Ymwadiad a Datganiad Preifatrwydd | Cwis