This snapshot, taken on
02/05/2013
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Yn yr adran hon...

Beth sy'n newdd?

Canllawiau Gweithredol y Comisiwn Elusennau

Mynegai yn Nhrefn yr Wyddor i'r Canllawiau Gweithredol
Rhestr rifiadol o'r Canllawiau Gweithredol

Mae'r Comisiwn yn ymrwymedig i gyflawni ei waith mewn modd mor agored â phosibl. Fel rhan o hyn, cyhoeddwn y canllawiau manwl ar gyfer ein staff ar y gyfraith elusennau ac arferion ar ein gwefan.

Mae Canllawiau Gweithredol wedi'u hysgrifennu i helpu ein staff gyflawni eu gwaith mewn ffordd deg a chyson. Ni all ymdrin â phob sefyllfa, a bydd angen i ni ystyried ffeithiau pob achos bob tro: os oes angen, bydd staff yn ceisio cyngor cyfrifyddol a chyfreithiol proffesiynol. Ni fwriedir i'r canllawiau ymdrin â materion treth neu bolisïau Adrannau eraill o'r Llywodraeth.

Yn ein Canllawiau Gweithredol rydym wedi ceisio tynnu sylw at ofynion cyfreithiol a rhai gweithdrefnau allweddol trwy ddefnyddio symbolau wrth ochr y paragraff y maent yn cyfeirio ato.

Symbol gofniad cyfreithiol Mae'r symbol hwn yn dangos gofyniad cyfreithiol.

Symbol cyngor cyfreithiol Mae'r symbol hwn yn dangos yr achosion pan fydd ein staff yn debygol o geisio cyngor gan gyfreithiwr y Comisiwn.

Symbol cyngor cyfrifyddoll Mae'r symbol hwn yn dangos yr achosion pan fydd ein staff yn debygol o geisio cyngor gan gyfrifydd y Comisiwn.

Rydym yn ymrwymedig i gynnig ein Canllawiau Gweithredol i'r cyhoedd. Fodd bynnag, mae'n rhaid i ychydig o'r wybodaeth fod yn gyfrinachol. Mae enghreifftiau yn cynnwys rhai manylion am orfodi'r gyfraith, a lle y gallai dadlennu ragfarnu gweinyddu cyfiawnder.

Mae hyn yn unol â pholisi'r llywodraeth ar Lywodraeth Agored a rhyddid gwybodaeth fel y pennwyd yn y Cod Ymarfer ar Fynediad i Wybodaeth y Llywodraeth a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Saeth i Fyny

Bydd clicio ar y saeth i fyny yn mynd â chi yn ôl i ddechrau'r ddogfen rydych yn ei darllen.

Saeth i Lawr

Bydd clicio ar y saeth i lawr yn mynd â chi i ddiwedd prif destun y ddogfen a rhestr o dermau diffiniedig.

Mae mynegai yn nhrefn yr wyddor i'r pynciau y mae'r Canllawiau Gweithredol wedi cael eu cyhoeddi arnynt. Wrth i fwy o Ganllawiau gael eu rhyddhau ar y Rhyngrwyd, caiff y mynegai hwn ei ehangu. Gallwch glicio o'r mynegai yn nhrefn yr wyddor i fynegai i'r Canllawiau ar bob pwnc penodol, ac yna i'r Canllawiau manwl eu hunain.

Os yw'r Canllawiau (mewn achosion eithriadol) yn cynnwys un ddogfen yn unig fe ewch yn syth i'r ddogfen honno o'r mynegai yn nhrefn yr wyddor. Mae termau sydd ag ystyr arbennig yng nghyd-destun y Canllawiau Gweithredol wedi'u diffinio naill ai yn y rhestr termau gyffredinol neu, os yw'r ystyr yn benodol iawn, mewn rhestr termau sy'n cyfeirio at gyfres arbennig o'r Canllawiau.

 

© 2012 Hawlfraint y Goron          Hysbysiad Hawlfraint | Ymwadiad a Datganiad Preifatrwydd | Cwis